BEZ POPLATKOV – Objednávky sú oslobodené od cla a budú doručené priamo k vašim dverám!
Topcoat

Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja sa budú vzťahovať na všetok predaj tovaru a služieb zo strany Creative Media Agency, prostredníctvom virtuálneho obchodu topcoat.sk kupujúcemu a môžu byť zmenené len s výslovným písomným súhlasom oboch strán.

V tomto dokumente budú nasledujúce výrazy znamenať:

Zmluvné dokumenty

Zadaním elektronickej objednávky na stránke topcoat.sk kupujúci súhlasí s formou komunikácie, prostredníctvom ktorej predávajúci vykonáva svoju činnosť. Objednávka bude pozostávať z nasledujúcich dokumentov v poradí podľa dôležitosti:

Platnosť

Táto zmluva nadobúda platnosť vystavením faktúry predávajúcim. Informácia o vystavení faktúry prebieha elektronicky (e-mail). Základom takto uzatvorenej zmluvy budú všeobecné obchodné podmienky doplnené o záručný list vystavený predávajúcim alebo niektorým z jeho dodávateľov.

Rozšírenie povinností predávajúceho

Predávajúci využije svoje odborné a technické znalosti k dosiahnutiu výsledku uvedeného v objednávke a dodá tovar a služby zodpovedajúce požiadavkám, potrebám a špecifikáciám kupujúceho.

Informácie uvedené na stránkach predávajúceho sú informatívneho charakteru a sú zdokumentované alebo upravené predávajúcim podľa prezentačných listov/stránok výrobcu. Taktiež z priestorových dôvodov a konzistencie informačnej štruktúry môžu byť popisy produktov neúplné, ale predávajúci sa snaží uvádzať čo najrelevantnejšie informácie podľa informácií získaných od výrobcov, aby bol produkt používaný v parametroch, pre ktoré bol zakúpený. .

Komunikáciu s predajňou je možné realizovať prostredníctvom adries uvedených v sekcii kontakt.

Zadanie a subdodávky

Predávajúci môže s údajmi kupujúceho bez súhlasu kupujúceho poveriť a/alebo zadať subdodávateľom služby spojené s plnením objednávky tretiu osobu. Predávajúci bude vždy zodpovedať kupujúcemu za všetky zmluvné záväzky.

Práva duševného a priemyselného vlastníctva

Kupujúci je srozumený s právom duševného vlastníctva a nezverejní žiadne informácie získané od predávajúceho tretej strane ani nezverejní. Taktiež názvy stránok, ako aj grafické označenia sú registrovanými ochrannými známkami Creative Media Agency a nie je možné ich preberať, kopírovať ani používať bez písomného súhlasu majiteľa.

Ochrana osobných údajov – Reklama

Všetky plány, dokumenty a informácie akéhokoľvek druhu poskytnuté kupujúcim predávajúcemu, vrátane, ale nie výlučne, objednávky, zostávajú vlastníctvom predávajúceho. Môžu byť použité len na plnenie zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nebude kupujúci k objednávke uskutočnený žiadne verejné vyhlásenie, propagácia, tlačová správa ani iná forma sprístupnenia tretím osobám.

Fakturácia a platby

Cena, spôsob platby a platobné podmienky sú uvedené v objednávke. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru za dodaný tovar a služby, pričom povinnosťou kupujúceho je poskytnúť všetky údaje potrebné na vystavenie faktúry v súlade s platnou legislatívou.

Riziká a zodpovednosť

Dodanie - Predávajúci sa zaväzuje tovar a služby zaslať kupujúcemu kuriérom alebo osobne doručiť na adresu sídla.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci sa zrieka rizík a zodpovednosti spojenej s tovarom a službami pri jeho odovzdaní tuzemskou kuriérskou spoločnosťou, s ktorou predávajúci spolupracuje s kupujúcim alebo určeným zástupcom kupujúceho alebo priamo predávajúcemu. kupca. alebo určeného zástupcu kupujúceho. Predávajúci zabezpečí riadne zabalenie tovaru a služieb a zabezpečí prenos sprievodných dokumentov na trvanlivom nosiči (v tlačenej podobe alebo e-mailom). Predávajúci dodá tovar a služby na území Rumunska.

Prijatie a právo na odstúpenie od zmluvy

Akceptácia bude vykonaná, keď tovar a služby budú zodpovedať technickým vlastnostiam uvedeným v objednávke. Ak kupujúci zistí, že dodané produkty alebo poskytnuté služby nezodpovedajú technickým špecifikáciám, potom predávajúci zosúladí produkty a služby v maximálnej lehote rovnajúcej sa dobe vybavenia objednávky bez toho, aby kupujúcemu účtoval akékoľvek náklady spojené s týmito operáciami. Taktiež bude predávajúci dodržiavať ustanovenia GEO 34/2014 a bude uplatňovať reklamačný poriadok. Predávajúci má právo v prípade, že sa domnieva, že konanie kupujúceho bolo zlomyseľné, požadovať od kupujúceho náhradu škody podľa zákona.

Prebytočný tovar

Akýkoľvek tovar dodaný nad množstvo uvedené v objednávke môže kupujúci odmietnuť do 7 kalendárnych dní od dodania.

ZÁRUKY

Okrem akýchkoľvek iných záruk poskytovaných platnými zákonmi a podrobne popísaných v záručnom liste vydanom predávajúcim alebo dodávateľom predávajúceho, ručia kupujúcemu za prípadnú nezhodu, ktorá sa môže týkať celého alebo časti tovaru a služieb, s výnimkou bežné opotrebenie, po dobu 24 mesiacov odo dňa vystavenia predajnej faktúry. Výnimkou je spotrebný materiál, na ktorý sa nevzťahuje záruka.

Prevod vlastníctva

Vlastnícke právo na tovar a služby bude prevedené v momente platby kupujúcim na miesto uvedené v objednávke (tzn. doručenie - podpísanie potvrdenia o prepravnom doklade poskytnutého kuriérom alebo podpísanie potvrdenia na daňovom doklade za uskutočnené dodávky pracovníkmi predávajúceho).

V prípade doručenia kuriérom nie je predávajúcim oprávnené umožniť kupujúcemu otváranie balíkov pred podpisom dodávky, ale až po podpísaní dodávky a zaplatení ich prípadnej hodnoty. Predávajúci nezodpovedá za obsah odoslaných balíkov, pokiaľ neexistuje doklad uzatvorený kupujúcim a zástupcom kuriéra, ktorý zásielku doručil.

Dodržiavanie zákonov a noriem

Predávajúci bude dodržiavať všetky zákony, predpisy a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na jeho zmluvné plnenie, vrátane, bez obmedzenia, výroby, montáže, manipulácie, prepravy, skladovania, balenia alebo dodania tovarov a služieb a vzťahujúce sa na zdravie, bezpečnosť, životné prostredie.

Zodpovednosť

Predávajúci nezodpovedá za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe utrpieť v dôsledku plnenia akejkoľvek zo svojich povinností predávajúceho podľa objednávky a za škody vyplývajúce z používania tovaru a služieb po dodaní a v najmä pri strate produktov.

Akcie platia do vypredania zásob.

Predávajúci bude zodpovedný, ak jeho subdodávatelia a/alebo partneri akéhokoľvek druhu zapojení do realizácie objednávky nesplnia niektorú zo zmluvných povinností.

Smiešna cena alebo nesprávne vlastnosti

Predávajúci vynakladá maximálne úsilie na poskytnutie presných informácií o cene a vlastnostiach produktov. Niektoré ceny a/alebo funkcie môžu byť nesprávne. V prípade zaevidovania objednávky s mizernou cenou má predávajúci právo zrušiť objednávku kupujúceho. V prípade zaevidovania objednávky na produkt s chybnými vlastnosťami, predávajúci vynaloží maximálne úsilie, aby kupujúcemu dodal produkt s vlastnosťami čo najbližšie tým, ktoré boli uvedené na stránke v čase zadania objednávky. Ak kupujúci nesúhlasí s návrhmi predávajúceho, má predávajúci právo zrušiť objednávku kupujúceho.

Porušenie, ukončenie

Ak si predávajúci nesplní svoje povinnosti, a to aj v záručnej dobe, kupujúci na túto skutočnosť predávajúceho upozorní. Akčný plán bude medzi stranami schválený do 3 dní od oznámenia. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom pred jej doručením. V opačnom prípade bude objednávka vrátená.

Hlavná sila

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za neplnenie svojich zmluvných záväzkov, ak je takéto neplnenie spôsobené udalosťou vyššej moci. Vyššia moc je nepredvídateľná udalosť, ktorá je mimo kontroly strán a ktorej sa nemožno vyhnúť.

Rozhodné právo - Jurisdikcia

Táto zmluva podlieha rumunskému právu. Prípadné spory vyplývajúce z výkladu a plnenia tejto zmluvy budú riešené zmierom, a ak nedôjde týmto spôsobom k dohode, budú zvolané príslušné súdy v priestoroch predávajúceho.

Rôzne ustanovenia

Ak je jedno alebo viacero ustanovení v rozpore s akoukoľvek príslušnou právnou požiadavkou, uvedené ustanovenia sa nebudú uplatňovať a zmluvné strany budú spolupracovať na dohode o nových ustanoveniach, ktoré budú rešpektovať ducha pôvodných ustanovení. Strany zmluvy sa budú považovať za nezávislých dodávateľov a žiadnej zo strán nebude udelené právo ani oprávnenie prevziať alebo vytvoriť akýkoľvek záväzok v mene alebo na úkor druhej strany. Podmienky tejto zmluvy nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a môžu byť doplnené alebo zmenené iba písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami.


Spôsoby objednávania

Objednávka na mieste

Používanie stránky Creative Media Agency vyžaduje, aby boli vo vašom prehliadači povolené súbory cookie.

Úprava objednávky

V prípade zrušenia objednávky zaplatenej online kartou je spracovateľovi platieb automaticky zaslaný e-mail o zrušení platby a peniaze vám prídu na účet približne do 3 pracovných dní.

v prípade zrušenia objednávky uhradenej platobným príkazom môžete požiadať o vrátenie sumy na váš účet (aj bankovým prevodom) alebo ich môžete použiť na budúcu objednávku.


Dodacie lehoty

Dostupnosť produktu

Skladom - Produkt je skladom Creative Media Agency a je možné ho zakúpiť a doručiť približne do 48 hodín. Rezervácie na sklade sa robia po odoslaní objednávky.

Obmedzené zásoby - Produkt je skladom Creative Media Agency, no dostupné sú menej ako 3 kusy. Produkt je možné zakúpiť a doručiť približne do 48 hodín.

Na objednávku - Produkt nie je dostupný na sklade Creative Media Agency a pre zistenie dostupnosti alebo termínu dodania tohto produktu nás prosím kontaktujte. Priemerná dodacia lehota je 7 kalendárnych dní.

Nie je na sklade - Produkt nie je dostupný na sklade Creative Media Agency a prosím kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti alebo dodacej lehoty tohto produktu.

Doručovanie objednávok

Objednávky sú doručené okamžite, ak sú všetky produkty na sklade Creative Media Agency.

Doručenie je expresným kuriérom a objednávka zvyčajne dorazí na miesto určenia v odhadovanom čase, keď je objednávka zadaná.

Objednávky uhradené platobným príkazom sú doručené až po pripísaní sumy na účet Creative Media Agency.


Zásady vrátenia

Vzdať sa nákupu

Produkty zakúpené na diaľku je možné vrátiť podľa GEO 34/2014. Spotrebiteľ má právo písomne oznámiť obchodníkovi, že odstupuje od kúpy, a to bez sankcií a bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Vrátenie produktov sa uskutoční na náklady zákazníka, a to do 14 dní od ukončenia zmluvy. Odporúča sa použiť rovnakú prepravnú službu, ktorá sa používa na príjem produktov.

Creative Media Agency vráti hodnotu objednávky čo najskôr po prijatí vráteného produktu. Vrátená suma nezahŕňa náklady na dopravu, pričom ich hodnota sa rovná dvojnásobku poplatkov za dopravu zobrazených na stránke topcoat.sk v čase zadania objednávky, ku ktorej sa pripočítavajú akékoľvek ďalšie priame alebo nepriame náklady súvisiace s dopravou, dopravou a/alebo vrátenie objednávky.

Vrátenie produktov

O vrátenie tovaru môžete požiadať v nasledujúcich prípadoch:

Náklady na vrátenie za vyššie uvedené situácie – nie v prípade odstúpenia od nákupu – pripadajú na náš obchod.

Tovar musí byť vrátený v stave, v akom bol prevzatý, v pôvodnom obale a so všetkým originálnym príslušenstvom a dokumentmi. Poškodenie produktov alebo ich uvedenie do stavu, ktorý znemožňuje ich ďalší predaj, vedie k odmietnutiu vrátenia. Akákoľvek zmena stavu produktov alebo poškodenie ich pôvodného obalu, ktoré znemožňuje predaj produktu, automaticky vedie k uplatneniu postupu vrátenia s administratívnymi poplatkami na vrátenie produktov do stavu, v akom boli dodané; dane sú medzi 0 a 50 % pôvodnej hodnoty produktu. Výška administratívneho poplatku bude zákazníkovi oznámená pri prevzatí poškodených / upravených produktov.


Záručné podmienky

Záruku na produkty, ku ktorým nie je priložený záručný list vydaný výrobcom/dovozcom, rieši Creative Media Agency výmenou alebo reverziou chybného produktu.

Za prepravu produktov zaslaných v rámci záruky zodpovedá kupujúci. Zásielka bude realizovaná prostredníctvom kuriéra, pričom záručné vybavenie prebehne maximálne do 45 kalendárnych dní od prevzatia produktu.

Záručné podmienky sú v súlade s európskou legislatívou, OG 21/1992, Zákon 449/2003 a OG 174/2008.

Pri uplatňovaní záruky je potrebné predložiť chybný výrobok s neporušenými identifikačnými prvkami (sériové číslo alebo obal), spolu so súvisiacim príslušenstvom a kópiami daňového dokladu a záručného listu. V prípade, že k produktom nebudú priložené tieto dokumenty, môžu byť produkty vrátené žiadateľovi/odosielateľovi bez riešenia záruky.

Výrobky s fyzikálnymi chybami, ako sú: údery, praskliny, črepy, spálené alebo prasknuté komponenty / diely atď., poškodené, odstránené alebo upravené záručné štítky alebo pečate, výrobky používané v nevhodných podmienkach (nesprávne napájacie napätie, vystavenie veľkým zmenám teploty a tlak, mechanické otrasy, nesprávna manipulácia, používanie výrobkov v podmienkach vlhkosti, prachu, škodlivých látok alebo pri pôsobení chemikálií a pod.), nesprávne nastavenie a inštalácia, chybné zdroje, neuzemnené zásuvky, vniknutie tekutín, kovov alebo iných látok vo vnútri zariadenia, mechanické alebo plastové zásahy do výrobkov, pripájanie alebo odpájanie niektorých komponentov počas prevádzky zariadenia a pod., ako aj výrobky, na inštaláciu ktorých boli nesprávne použité inštalačné programy alebo iné ovládače či programy ako pôvodné boli použité jedny. Inštalácia alebo uvedenie produktov do prevádzky neautorizovanými osobami ruší platnosť záruky.

Záruka na výrobky sprevádzaná záručným listom vydaným výrobcom/dovozcom sa vybavuje v uvedených strediskách a za podmienok uvedených v tomto dokumente. Pre poskytnutie záruky je potrebné uschovať originál záručného listu.

Technické oddelenie Creative Media Agency je možné kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených na stránke kontaktov.

Záručná doba plynie od momentu dodania tovaru podľa dátumu uvedeného na daňovom doklade.

Ak je žiadosť o záruku neoprávnená (funkčný produkt), žiadateľ zaplatí spiatočnú prepravu produktov a prípadné náklady na diagnostiku (stanovené servisnou jednotkou).

Servisné úkony vykonané počas záručnej doby budú uvedené na samostatných dokumentoch. Tieto dokumenty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou záručného listu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú boli produkty v prevádzke.

Na výrobky, ktoré skončili záručnú dobu alebo na ktoré sa nevzťahujú všeobecné podmienky pre poskytnutie záruky, sa nevzťahuje 15-dňová lehota na vybavenie, pričom lehota je minimálne 30 dní odo dňa uvedenia do prevádzky. .

Výrobky nevyzdvihnuté zo servisnej jednotky do 60 dní od ukončenia prevádzky budú vyhlásené za opustené a odovzdané do zberných stredísk.